STOČARSTVO I ŽIVINARSTVO


Bolesti i infekcije oduvek su bili glavna briga za mlekarsku industriju. Srećom mikrobna kontaminacija se može na vreme sprečiti i kontrolisati korišćenjem modernih proizvoda.UZGOJ ŽIVINE


Korišćenje ecolit HOCl SUPERACTIV idealno je sredstvo za opštu dezinfekciju na farmi, tretman vazduha u prisustvu životinja tokom celog ciklusa, tretman i dezinfekciju vode za piće, jaja, uklanjanje neugodnih mirisa i mikroorganizama prisutnih u vazduhu. Prethodno sprovedenim istraživanjima od strane treće strane, uočena je znatno niža stopa smrtnosti kod pilića i mladih ptica, a nakon korišćenja sredstava koja su dobijena identičnim tehnološkim postupkom, kakav se koristi za dobijanje ecolit HOCl SUPERACTIV.PREDNOSTI UPOTREBE:


Živina je su u stanju da raste brže i efikasnije koristi svoju hranu;

Manje je antibiotika potrebno dodavati kroz ishranu i veća je mogućnost da zdravi pilići ranije napreduju dobijajući na težini;

Jedinke rastu brže i sa manje hroničnih bolesti, a što rezultira poboljšanju ukupne produktivnosti;

Manji su problemi sa plućnim, probavnim i kožnim bolestima;

Dolazi do potpunog uništavanja mikroba i patogenih uzročnika bolesti, uključujući i viruse ptičijeg gripa;

Ograničava se i stavlja pod kontrolu zagađenje životne sredine, na način da se znatno smanjuje zagađenost otpadnih voda.


Ecolit doo nudi sveobuhvatan, ekološki prihvatljiv i isplativ program. Tretiranjem cele farme, može se omogućiti niz prednosti:


Obezbediti čistije i sigurnije okruženje.

Poboljšati kvalitet mleka

Povećati proizvodnju

Poboljšati zdravlje stoke i njihov kvalitet života

Omogućiti kvalitetnije useve i hranu za životinje

Smanjiti troškove proizvodnje izbacivanjem skupocenih hemikalija i deterdženata iz upotrebe.


Korišćenjem ecolit HOCl SUPERACTIV, proizvodi su ekološki bezbedni, nisu toksični i ne sadrže u sebi štetne ostatke koji su uglavnom povezani sa dodacima na bazi hemijskih proizvoda ili sredstvima za dezinfekciju i čišćenje, prisutnih u konvencionalnoj upotrebi.


Smanjuju se bolesti kao što su mastitis, dijareja, infekcije kopita i kože, reuminalna acidoza ..

Proizvodi pozitivno utiču na proizvodnju mleka;

Značajno se poboljšava kvalitet silaže i druge hrane za životinje eliminacijom štetnih patogena poput E.coli i različitih gljivica i toksina;

Povećava se apsorcija hranjivih materija i hidratacionog statusa.


FARME SVINJA


Studije kontrole infekcija životnog okruženja za svinje pokazuju da adekvatna sanitarna zaštita između i tokom životnog ciklusa i dalje ostaje glavni ključ rešavanja problema bolesti koje se ponavljaju. Faktori poput higijene, ponuđenog kvaliteta i postignute cene su od presudne važnosti za industriju koja ne da je samo izložena visokoj konkurentnosti, već i koja je izložena kontrolama u skladu sa prehrambenim standardima.

Faktori koji upravljaju ovim ciljevima su:

Poboljšanje odnosa konverzije hrane;

Smanjenje stope smrtnosti za 50-80%

Potpuna dezinfekcija objekata postupkom zamagljivanja i u prisustvu životinja;

Dezinfekcija pitke vode sa mogućnošću poboljšanja kvaliteta kiseonikom;

Bolji tov i bolji prinos u svim ciklusima.