Karakteristike ecolit HOCl proizvoda


Aktivna supstanca svih proizvoda je Hipohlorasta kiselina (HOCl) koja se nalazi na evropskom EINECS popisu i identifikovana je i upisana od strane Evropske Hemijske Agencije (ECHA) u skladu sa EU Regulativom BPR 528/2012


STABILNOST PROIZVODA


Da bi se utvrdio rok trajanja Hipohloraste kiseline, potrebno je merenjem prikupiti nekoliko parametara, a kao što su pH, ORP, EC, slanost i FAC. Slobodan aktivni hlor proizvedene Hipohloraste kiseline (HOCl) u većini slučajeva pokazao se nestabilnim, lako isparljivim iz vode, sa izrazito jakim mirisom na hlor, otežavajućim skladištenjem, transportom i upotrebom. ecolit HOCl proizvodi na bazi Hipohloraste kiseline (HOCl) su stabilni i spremni za upotrebu mesecima. Konkretno,ecolit HOCl SUPERACTIV ima visok ORP (oksido-redukcioni potencijal) i on iznosi >900 mV, a što predstavlja znatno veću vrednost u poređenju sa ostalim dezificijenasima (npr. onim koji su na bazi Natrijum hipohlorita - NaOCl), a pH vrednost se kreće se u rasponu 6,2 – 6,8MIKROBNA EFIKASNOST


ecolit HOCl SUPERACTIV ima dokazano dejstvo na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus (MTSA), Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus brasilienis, Proteus vulgaris (Proteus hauseri O`hara et al.) i identifikovani način korišćenja: PT1, PT2, PT3, PT4. Sve analize i laboratorijska ispitivanja rađena su u skladu sa važećim SRPS i EU standardima; SRPS EN 1276:2010+AC:2014, SRPS EN 1650:2014, SRPS EN 13727:2017 i SRPS EN 13624:2014. Na osnovu prethodno sprovedenih istraživanja od strane trećih lica, a koja se odnose na Hipohlorastu kiselinu (HOCl), dokazano je delovanje na Enterococcus human (VRE), Virus Tip 1 (HIV-1), Virus Swine influenza (H1N1), Virus Avian influenza (H7N9 i H5N1), Salmonella enterica, SARS -CoV-2 i mnoge druge...Nacionalni centar za biotehnološke informacije NCBI, a na osnovu sprovedenog istraživanja i laboratorijskih rezultata, preporučuje upotrebu Hipohloraste kiseline (HOCl), inače aktivne komponente svih ecolit HOCl proizvoda, kao efikasnog sredstva u prevenciji protiv virusa COVID-19.


MEHANIZAM DELOVANJA


Mehanizam delovanja u kome Hipohlorasta kiselina (HOCl) uništava i iskorenjuje različite vrste patogenih mikroorganizama uveliko je dokazana i dokumentovana od strane relevantnih institucija širom sveta.

Način delovanja je sledeći:


Slobodni joni u Hipohlorastoj kiselini (HOCl) brzo reaguju i denaturišu proteine. Jednom kada Hipohlorasta kiselina dođe u kontakt sa mikroorganizmom, ona napada proteine koji se nalaze u ćelijskim membranama. Superiornost Hipohloraste kiseline (HOCl) ogleda se u tome što će iskoreniti slične sojeve koji su rezistentni na antibiotike, a kao što su MRSA i VRE. Takođe, zbog razlike u koncentraciji jona u rastvoru u odnosu na citoplazmu, Hipohlorasta kiselina (HOCl) će indukovati probijanje ćelijske membrane, a što dovodi do njenog potpunog uništavanja.

TOKSIČNOST

Ni jedan dokaz o toksičnosti u bilo kom obliku nije primećen niti u jednom nezavisnom laboratorijskom ispitivanju. koje je do sada rađeno, tako da se na osnovu ovih podataka, može opravdano zaključiti da je Hipohlorasta kiselina (HOCl), a samim tim i svi ecolit HOCl proizvodi, siguran za primenu u industrijama, ali i za primenu u onim slučajevima koji su identifikovani od strane preduzeća ECOLIT DOO iz Kolara i u svojstvu proizvođača iste.


PREDNOST HOCl u ODNOSU NA SREDSTVA KOJA SU NA BAZI NaOCl

Hipohlorasta kiselina (HOCl) ima veću biocidnu aktivnost od Natrijum hipohlorita (NaOCl), a dezinfekcioni efekat je 80 pa čak i (po nekim podacima) dp 300 puta veći od aktivnosti NaOCl, a u poređenju sa istom (FAC) slobodnom raspoloživom koncentracijom hlora. Ovaj veći efekat je rezultat kontinuirane proizvodnje slobodnog raspoloživog hlora putem postupka elektrolize i bez potrebe za hiperhloracijom (slobodni raspoloživi hlor se održava u OCl- jonu, a pomoću električne energije postepeno se pretvara u aktivan oblik Hipohloraste kiseline (HOCl).ZAKLJUČAK

ecolit HOCl proizvodi su pH neutralna superoksidisana voda koja je dobijena postupkom ECA Tehnologije (elektrolizom vodenog rastvora soli koji prolazi kroz elektrolitsku ćeliju). Ovaj proces stvara velike količine blagog, ali izuzetno razornog antimikrobnog rastvora sposobnog za brzo eliminisanje bakterija, gljivica, virusa, buđi, spora i biofilma. Hipohlorasta kiselina (HOCl) je ekonomična, isplativa i bezbedna za primenu u različitim oblicima proizvodnje koja pripada prehrambenoj industri i za razliku od tradicionalnih hemijskih tehnologija koje su uveliko u upotrebi, 100% ZELENA.
Studije su pokazale da je Hipohlorasta kiselina (HOCl) visoko biocidna i da može znatno smanjiti patogene poput Salmonele i E. Coli i bez upotrebe skupih toksičnih hemikalija. Pored toga, nudi dodatne prednosti u vidu uklanjanja biofilma i sprečavanja pojave istog. Pored toga što Hipohlorasta kiselina (HOCl) efikasno uništava patogene mikroorganizme, oni vremenom ne mogu da izgrade otpornost na nju, a što nije slučaj sa standardnim hemikalijama koje su uglavnom toksične i koje vremenom mogu stvoriti sojeve patogena koji postaju otporni. To su one situacije kada se dešava da patogena ćelija postaje sposobna da neutrališe hemikaliju i pre nego što ova uopšte i dođe u situaciju da je uništi .
ecolit HOCl SUPERACTIV ima širok spektar primene za higijensko tretiranje i dezinfekciju u industrijskim pogonima (CIP i COP), tretiranje cevovoda, procesnih sistema i linija za proizvodnju, površina, opreme, pribora, objekata, vozila, vazduha... U poljoprivredi pri uzgoju voća, povrća i biljaka, kao i za potrebe održavanja visokog stepena higijene, dezinfekcije i sanitizacije u zdravstvenim, veterinarskim i javnih objektima i ustanovama.Osnovne karakteristike ecolit HOCl proizvoda

Elektro-hemijski aktivirani rastvor bogat kiseonikom u kojem patogeni poput bakterija i virusa ne mogu da prežive;

Ključni aktivni sastojak je Hipohlorasta kiselina (HOCl);

Visoko efikasan prirodni biocid koji napada niz ikrobnih organizama. Ovaj proces je hemijski selektivan i bez toksičnih ili mutanogenskih sporednih efekata za više životne forme;

Sa 100 % uspešnosti uništava bakterije, gljivice, buđ, plesni, biofilm;

Bakterije, virusi i mikrobi ne mogu vremenom da steknu otpornost na njega;

Nije štetan za ljude, životinje i biljke;

pH neutralan;

Ne zahteva nošenje zaštitne opreme tokom njegove primene;

Nema štetnih isparenja;

Nije toksičan;

Ne ostavlja rezidue;

Ne izaziva koroziju i nije štetan za površine i materijale na koje se nanosi;

Ne sadrži petrohemijske dodatke i konzervanse;

Bezbedan je, ne iritira kožu, sluzokožu i oči;

Blagog je mirisa;

Bez boje;

Posle nanošenja ne zahteva ispiranje;

Posle dejstva, raspada se na svoje prirodne sastojke;

Efikasniji je u odnosu na sva konvencionalna sredstva koja se svakodnevno primenjuju u svrhe dezinfekcije:

100% ekološki proizvod;

100% prirodan proizvod;

Proizvodi se u Srbiji;